אלפים רואים ישועות כל שנה

בזכות רבי מאיר בעל הנס

סגולות שנזכרו בכתובים לאורך הדורות

סגולה לבריאות מאת מרן החיד"א זצ"ל בספר 'כף אחת'

הריני מנדב שמן למאור לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס יצילני לי ולאשתי מכל חולי ומכל כאב ונהיה בריאים דשנים ורעננים ושקטים ויצילנו מכל צרה ומכל מני פורענות ויאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים לעבודתו יתברך.

אלהא דמאיר ענני: אלהא דמאיר ענני: אלהא דמאיר ענני:

אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי: חנני ה' כי אליך אקרא כל היום: עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך:

עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

תפילה לישועה

אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני:

הריני נותן צדקה לשם נשמת אבותינו אבות העולם אברהם יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שכשם ששמעת את תפלתם ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית עמו נסים ונפלאות כן תהא נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי  נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפלת עבדך ביום הזה ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך ותזמין לנו פרנסתנו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה:

תפילה נגד עין הרע מאת ה'פלא יועץ'

זכות רבי מאיר בעל הנס יגן בעדנו שנעבוד את בוראנו עבודה שלמה, עבודה תמה לאורך ימים ושנות חיים, ולא תאונה אלינו רעה ונגע לא יקרב באהלנו.

ובזכות רבי מאיר, יהיה כל זרעי זרע קודש, זרע אנשים שלמים במידות ובדעות.

אלהא דמאיר ענני:

אלהא דמאיר ענני:

אלהא דמאיר ענני:

 

אינך יכול להגיע לציון רבי מאיר בעל הנס?
אנחנו שם בשבילך!

ניתן לתרום ולבקש ישועות גם בקו הברכות: 1-800-800-991

קופת צדקה רבי מאיר

יש למלא את הפרטים והקופה תישלח אליכם    למעלה